1.2.2. Béc tưới bán kính lớn

1.2.2. Béc tưới bán kính lớn