Công nghệ sau thu hoạch

Chất bảo quản 1-MCP là gì?
HOẠT CHẤT 1-MCP (1-METHYLCYCLOPROPENE)
Ứng dụng của 1-MCP trong thương mại
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xử lí 1-MCP
Một vài ứng dụng điển hình trong xử lí 1-MCP